Rekrutacja do grup „0”.

Polecany

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,

jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola/oddziału przedszkolnego (”0”) na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym. W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji. UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną. Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

Informacja dotyczy rodziców/opiekunów prawnych chcących rekrutować dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego („0”).

Aktualne wytyczne GIS.

Polecany

SZANOWNI RODZICE !

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w dobie pandemii następują kolejne obostrzenia:

– dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe,

– jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka w okresie pandemii COVID-19

Polecany

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w oświadczeniu o uczęszczaniu dziecka do placówki w okresie pandemii COVID-19 do podania numerów telefonów do szybkiej komunikacji.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do odbieraniu telefonów z placówki.

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty elektronicznej wychodzącej z przedszkola/oddziału przedszkolnego dotyczącej ich dzieci.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówce od 11 maja 2020 r. do czasu odwołania.

Do ich stosowania i przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice/opiekunowie uczęszczających do niej dzieci.

Procedury przebywania dzieci na powietrzu

Polecany

1. Grupy wychodzą do ogrodu przedszkolnego według ustalonego harmonogramu w odstępie czasowym.

2. Powrót dzieci z ogrodu również z zachowaniem odstępu czasowego, aby nie miały kontaktu ze sobą.

3. Po wyjściu każdej grupy i po powrocie woźna dezynfekuje powierzchnie kontaktowe (klamki, poręcze itp.).

2. W ogrodzie grupy mają wyznaczone swoje miejsca do zabawy, które są oddzielone taśmą.

3. Nauczycielki zwracają szczególna uwagę, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

4. Nauczycielki pilnują, aby dzieci bawiły się przy możliwie maksymalnej odległości od siebie i aby nie grupowały się.

5. Zmiana miejsca zabawy dla grupy może nastąpić dopiero kolejnego dnia.

6. Ze względu na brak możliwości ciągłej dezynfekcji sprzętu ogrodowego został on wyłączony z korzystania i ogrodzony taśmą.

7. Po powrocie do placówki dzieci dokładne myją ręce mydłem przy pomocy nauczyciela i osoby z obsługi.

8. Grupy nie mogą wychodzić poza teren placówki.

List do Rodziców dzieci z Przedszkola nr 7 i oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 21 we Wrocławiu

Polecany

Wrocław, 20.05.2020 r.  aktualizacja załącznika nr 2

Szanowni Rodzice dzieci grup przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych !!!

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwości otwierania od 6 maja 2020 roku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz wydanym Zarządzeniem NR 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w okresie stanu pandemii,  dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu informuje o wznowieniu  od 11 maja 2020 r.  funkcjonowania Przedszkola Nr 7 im. Króla Maciusia oraz  oddziałów przedszkolnych w  Szkole  Podstawowej nr 21 im. Mieszka I wchodzących  w skład Zespołu.

Planuje się pracę przedszkola w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu będą organizowane dwie grupy.  

 1. Grupa „starszaków” ( maksymalnie 16 wychowanków),
 2.  Grupa łączona-„ maluszki” i   „średniaki”  (maksymalnie  7 wychowanków). 

Nauczyciele będą organizowali zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Planuje się pracę w    oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku

W   oddziałach przedszkolnych będzie zorganizowana jedna grupa (maksymalnie 10 wychowanków).

Nauczyciele będą organizowali zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.  

Określone   liczby  dzieci w poszczególnych  grupach zostały wyliczone na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czas pracy grup przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych może ulec zmianie ze względu na mogące wystąpić braki w obsadzie nauczycieli i obsługi o czym  Rodzice będą    informowani na bieżąco.

Złożenie stosownych  dokumentów przez Rodziców nie gwarantuje objęcia opieką ich  dzieci  ( w przypadku większej ilości zgłaszanych  dzieci niż miejsc w Zespole  ). Decyzję  o przyjęciu dziecka, w takim przypadku,  będzie podejmował dyrektor ZSP nr 5 zgodnie  z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 2951 z dnia 6 maja 2020  tj.:                       

 1. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz z utrzymaniem miasta.
 2. W drugiej kolejności – dzieci rodziców/prawnych opiekunów, którzy przedłożą oświadczenie pracodawcy o konieczności powrotu do pracy.
 3. W trzeciej kolejności przyjmowane będą dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora uzależnionej sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.

Rodzice decydujący się na powrót dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole,  są zobowiązani do złożenia:

 1. Podpisanego  oświadczenia  stanowiącego załącznik 1   do Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 roku lub
 2. Oświadczenie  pracodawcy o konieczności powrotu rodzica do pracy lub
 3. Podania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału  przedszkolnego ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym   ( w przypadku przyjęcia dziecka na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora ZSP nr 5 )
 4. Wszyscy rodzice składający oświadczenie ( załącznik 1),  oświadczenie pracodawcy lub podanie do dyrektora ZSP nr 5 we Wrocławiu  wypełniają i składają jednocześnie oświadczenie stanowiące Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 roku.

 Załączniki nr 1 i 2 dołączone są do niniejszego pisma

Oświadczenia-Załącznik 1 i Załącznik 2 , oświadczenie pracodawcy o konieczności powrotu Rodzica do pracy, podanie Rodzica  do dyrektora ZSP nr 5 ( dotyczy indywidualnych decyzji dyrektora ZSP nr 5 )  należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl ( podpisane skany )          lub osobiście  dostarczyć do sekretariatu Zespołu ul. Osobowicka 127 (budynek Szkoły Podstawowej nr 21 )  do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 13.00.

Mam nadzieję , że wprowadzone w Zespole  procedury funkcjonowania grup przedszkolnych w przedszkolu  i oddziałów przedszkolnych w szkole w okresie stanu pandemii, opracowane w oparciu o „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego” z dnia 30 kwietnia 2020 roku , pozwolą na bezpieczny pobyt Państwa dzieci w Zespole .  Szczegółowe  informacje dostępne są na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus

Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także Rodziców , rodzeństwa i osób współzamieszkujących domostwa w okresie stanu pandemii oraz zagrożenia zarażeniem wirusem SARS 2 wywołującym COVID- 19, rekomenduję pozostawienie dzieci w domach rodzinnych.  Proszę  Państwa o szczególne przemyślenie decyzji w sprawie powrotu dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych  w czasie pandemii.

WAŻNE!!!!

 1. Dzieci są przyprowadzane i odprowadzane do przedszkola/oddziału przedszkolnego wyłącznie przez Rodzica/opiekuna prawnego
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w grupach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w Zespole w okresie stanu pandemii.  

Jerzy Podgórski

    dyrektor ZSP nr 5 we
Wrocławiu

Instrukcja:

Poniższe załączniki należy pobrać, wypełnić i podpisać. Następnie zrobić ich zdjęcie lub skan i
przesłać drogą mailową na adres sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl ( podpisane skany )          lub osobiście  dostarczyć do sekretariatu Zespołu ul. Osobowicka 127 (budynek Szkoły Podstawowej nr 21 )  do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 13.00.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Polecany

P

1. W przedszkolu/oddziale przedszkolnym wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka ( takich jak katar, temperatura, kaszel, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i umieszczane w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora bądź osobę go zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie z rodzicami dziecka i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić odpowiednie służby: Policję, Sąd Rodzinny, Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Wychowawca grupy przeprowadza pozostałe dzieci do innego pomieszczenia, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana ( mycie podłogi, mycie sprzętów i zabawek środkami dezynfekującymi).

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa-przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola/oddziału przedszkolnego przy głównych drzwiach wejściowych do placówki.

10. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną  o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11. Dyrektor lub osoba upoważniona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno epidemiologiczną i organ prowadzący.

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było na izolację osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane  są wszystkie powierzchnie dotykowe.

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu Wirusem COVID – 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Religia w przedszkolu (12)

KATECHEZA – DZIECI 3,4 LATKA (26-30.04.2021)

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI!
Witam Was bardzo serdecznie na religii, rozpocznijmy nasze spotkanie znakiem krzyża:

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO, AMEN.

Dzisiaj na religii poznamy historię o Dobrym Pasterzu. Kto to jest pasterz???
Tak,tak, to pan, który pilnuje owieczek, troszczy się o nie, karmi je, daje świeżą wodę.
Pan Jezus – Syn Boży powiedział, że jest Dobrym Pasterzem.
Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, dlaczego??

Czy już wiecie, dlaczego Pan Jezus jest dla nas Dobrym Pasterzem?
TAK, On nas bardzo kocha, chce naszego dobra, opiekuje się nami i wybacza nam, gdy zrobimy coś złego.
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, my jego owieczkami.
Na zakończenie religii posłuchajcie piosenki, która opowiada historię Dobrego Pasterza:

Waszym Kochanym Rodzicom i Wam, Drogie Dzieci życzę pięknej , bezpiecznej majówki.
Do zobaczenia już wkrótce
Wasza Pani od religii.

                                              KATECHEZA – DZIECI, 5 LAT ( 26-30.04 )NIECH BĘDZIE 

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI!
Witam Was bardzo serdecznie na religii, rozpocznijmy nasze spotkanie znakiem krzyża ORAZ MODLITWĄ do Anioła Stróża:

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO, AMEN.
Aniele Boży, Stróżu mój…

Dzisiaj poznamy historię O Dobrym Pasterzu, którą przeczytamy w Biblii – Piśmie Świętym. Tę historię opowiadał sam Pan Jezus, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie uważnie:

Na koniec raz jeszcze posłuchajcie piosenki w podanym linku i nauczmy się razem śpiewać:

CHCĘ BYĆ OWIECZKĄ JEZUSA PANA,
CHCĘ NALEŻEĆ DO JEGO STADA,
SŁUCHAĆ GŁOSU PASTERZA DOBREGO
I NIE LĘKAĆ SIĘ NICZEGO!

Waszym Kochanym Rodzicom i Wam, Drogie Dzieci życzę pięknej , bezpiecznej majówki.
Do zobaczenia już wkrótce
Wasza Pani od religii.

Angielski w przedszkolu (13)

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

1. Na powitanie – tradycyjnie piosenka „Hello song”: https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

2. Poszukajmy trochę miejsca w pokoju i poruszajmy się przy nowej piosence. Naśladuj ruchy pojawiające się w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=6FtWkWAUvhw

3. A teraz nauczymy się nowych słówek związanych z transportem. Posłuchaj piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c

car- samochód

bike – rower

boat – łódka

train -pociąg

airplane – samolot

4. Przesyłam link do kart obrazkowych https://supersimple.com/downloads/driving-in-my-car-dock-flashcards.pdf

5. Na koniec, jeśli masz ochotę połącz środki transportu z ich cieniami. Spróbuj je nazwać. Powodzenia! https://supersimple.com/downloads/driving-in-my-car-connect-color.pdf

GRUPA 1

Kochane Maluszki.

1. Pobawmy się w samoloty, łódki i pociągi. Posłuchajcie piosenki i naśladujcie, to co pokazują dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=YU8VOhXpLi0

2. A teraz pan przeczyta wam opowiadanie o samochodzie.

Have fun.

Grażyna Grzebyk

Religia w przedszkolu (11)

RELIGIA – DZIECI -3 LATKA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
KOCHANE DZIECI,
witam Was bardzo serdecznie na religii. Czy potraficie już czynić znak krzyża?
Na pewno Mamusia i Tatuś ćwiczyli z Wami ten ważny znak naszej wiary. Pamiętacie?
Jeśli jeszcze nie umiecie, poproście Kochanych Rodziców o pomoc, na pewno Was nauczą. Zatem zaczynamy:

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO, AMEN.

Kochane Dzieci, dzisiaj przypomnijmy sobie o bardzo ważnej, świętej księdze, w której zapisane są słowa Pana Boga to Pismo Święte, inaczej Biblia, pamiętasz?
Gdy słuchamy Pisma Świętego, wówczas mówi do nas sam Pan Bóg
Z Biblii dowiadujemy się, jak Pan Bóg stworzył świat, jak bardzo kocha każdego z nas, poznajemy różne osoby, np. Adama i Ewę, króla Dawida, Mamusię Pana Jezusa- Maryję i wiele innych.
Pan Bóg chce, żebyśmy Pisma Świętego słuchali, abyśmy Go jeszcze lepiej poznawali, dlatego…nastawcie uszka.
Nauczymy się teraz pięknej piosenki, posłuchajcie i zaśpiewajmy razem:

Myślę, że piosenka bardzo się Wam podobała.
Na zakończenie, Kochani Rodzice, bardzo Państwa proszę, byście w trwającym Tygodniu Biblijnym odczytali dzieciom dowolny, krótki fragment Pisma Świętego.
Pozdrawiam serdecznie
Pani od religii.

                                                      RELIGIA – DZIECI – 4,5LATKI

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI, rozpocznijmy nasze spotkanie modlitwą:
W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Na dzisiejszej katechezie przypomnijmy sobie o bardzo ważnej, świętej księdze, w której zapisane są słowa Pana Boga to Pismo Święte, inaczej Biblia, na pewno pamiętacie.
Gdy słuchamy Pisma Świętego, wówczas mówi do nas sam Pan Bóg.
O tym, jak niesamowitą księga jest Biblia- Pismo Święte opowie Wam dzisiaj TADEUSZ DOBROMYSZ, posłuchajcie uważnie, zwróćcie uwagę na wydarzenia opisane w Biblii:

https://www.cda.pl/video/16312369c

Nasze spotkanie zakończymy piosenką, posłuchajcie i zaśpiewajmy razem:

Do usłyszenia
Pani katechetka

Angielski w przedszkolu (12)

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

1.Rozpoczynamy wesołym powitaniem przy piosence Hello https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

ZOO ANIMALS

2. Rozgrzejemy teraz całe ciało, by było gotowe do zabawy. Zaśpiewajcie i pokazujcie słowa piosenki Open, shut them(Super Simple Songs), którą dobrze znacie. Pomogą wam w tym wesołe zwierzątka. https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

3. Obejrzyjcie wycieczkę Steve’a do Zoo. Obserwujcie jakie spotkał tam zwierzęta i spróbujcie powtarzać za nim! https://www.youtube.com/watch?v=qb1oKClLzRM

Słownictwo

tiger-tygrys

monkey-małpa

parrot- papuga

turtle-żółw

crocodile-krokodyl

snake-wąż

4. Pokoloruj zwierzęta mieszkające w Zoo. Jeżeli macie taką możliwość wydrukujcie obie karty i zagrajcie w Memory. Jeżeli nie możecie wydrukować kart, narysuj wybrane zwierzątko mieszkające w Zoo.

Memory Game– rozkładamy na stole wszystkie karty obrazkami do dołu. Następnie na przemian z dzieckiem odkrywamy obrazki starając się zapamiętać gdzie który leży i znaleźć

pasującą parę.

Karta pracy: https://supersimple.com/free-printables/lets-go-to-the-zoo-worksheet-color-cut-paste-2/

GRUPA 1

Kochane Maluszki.

1. Lubicie chodzić do zoo? Posłuchajcie piosenki i pokazujcie to, co zwierzątka w piosence. https://supersimple.com/song/lets-go-to-the-zoo/

2. Jeśli macie taką możliwość, wydrukujcie kartę pracy ze zwierzątkami, które można pokolorować i wyciąć. https://supersimple.com/free-printables/lets-go-to-the-zoo-worksheet-vocabulary-coloring-2/

Have fun.

Grażyna Grzebyk

Religia w przedszkolu (10)

KATECHEZA, DZIECI – 3 LATKA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI,
witam Was bardzo serdecznie. Choć na dworze jest zimno i deszczowo, z wielką radością opowiem Wam dzisiaj o pewnej pani, która miała na imię Faustyna.
Faustyna miała aż dziewięcioro rodzeństwa. Już jako dziewczynka w serduszku pragnęła służyć, być zawsze posłuszną Panu Bogu. Gdy dorosła opowiadała wszystkim, jak bardzo każdego człowieka kocha Pan Bóg.
Obejrzyj filmik, w którym Mądralka i jej przyjaciele opowiedzą Ci o życiu Faustyny, na pewno Ci się spodoba.

Nasze spotkanie zakończmy piosenką: Sercem kocham Jezusa. Czy już ją umiesz?

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice. Uprzejmie proszę uczyć dzieci znaku krzyża, zwracając uwagę na prawą rączkę. Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, życząc na wszystkim dużo zdrowia, siły i radości pomimo trudów codzienności
pani katechetka Agnieszka Halicka

                                                KATECHEZA, DZIECI – 4,5 LAT

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI,
witam Was bardzo serdecznie na religii. Nasze spotkanie rozpocznijmy znakiem krzyża i modlitwą do Anioła Stróża. Czy już ją umiesz?

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, uprzejmie proszę, by dzieci, jeśli jeszcze nie umieją, nauczyły się modlitwy do Anioła Stróża.

Dzisiaj na religii dowiecie się, kim była Święta Faustyna. Święci to przyjaciele Pana Jezusa. Do grona przyjaciół Pana Jezusa należy także Ona – Święta Faustyna, która od najmłodszych lat sercem kochała Pana Boga i chciała być mu posłuszna.
Usiądź wygodnie i posłuchaj opowieści o Jej życiu:

Na zakończenie naszej religii posłuchaj piosenki, możesz przy niej zatańczyć i razem z dziećmi zaśpiewać jej refren. Dobrego weekendu i do usłyszenia
Pani od religii.

Religia w przedszkolu (9)

KATECHEZA – DZIECI 3,4 LATKA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
                                PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
KOCHANE DZIECI! DRODZY RODZICE!
Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, wynikającej z urlopu zdrowotnego.
Bardzo za Wami tęskniłam.
Spotykamy się w wielkiej radości, która wynika stąd, że Pan Jezus – Syn Boży zmartwychwstał. Co to znaczy, że prawdziwie powstał z grobu, pokonał śmierć.
Posłuchajmy dzisiaj naszych gości – Tereski i Kubusia, którzy powiedzą nam coś ważnego:
https://www.youtube.com/watch?v=vNOVrEm37k4

Widzicie, jak pięknie powiedzieli nam o zmartwychwstaniu nasi goście, my też powtórzmy za nimi:

DO RADOŚCI MAMY POWÓD, BO PAN JEZUS POWSTAŁ Z GROBU!

Teraz dziękując Panu Jezusowi za Jego zmartwychwstanie, zaśpiewajmy naszą piosenkę, którą już umiemy:
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E

Na zakończenie naszej religii, wysłuchajmy piosenki Małych Aniołków, poproście Kochanych Rodziców, by pomogli się Wam jej nauczyć:

Pamiętajcie o tym Kochane Dzieci!!!

KATECHEZA DLA DZIECI – 5 LAT

NIECH BEDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
                            CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!

KOCHANE DZIECI! DRODZY RODZICE!
Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, wynikającej z urlopu zdrowotnego.
Bardzo za Wami tęskniłam.
Spotykamy się w wielkiej radości, która wynika stąd, że Pan Jezus – Syn Boży zmartwychwstał. Co to znaczy ZMARTWYCHWSTAĆ? To znaczy, że Pan Jezus prawdziwie powstał z grobu, pokonał śmierć.
Posłuchajmy dzisiaj naszych gości – Tereski i Kubusia, którzy powiedzą nam coś ważnego:
https://www.youtube.com/watch?v=vNOVrEm37k4

Widzicie, jak pięknie powiedzieli nam o zmartwychwstaniu nasi goście, my też powtórzmy za nimi:

DO RADOŚCI MAMY POWÓD, BO PAN JEZUS POWSTAŁ Z GROBU!

KOCHANE DZIECI! 0 RADOŚCI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH OPOWIE WAM DZISIAJ KOLEJNY GOŚĆ, POSŁUCHAJCIE. I CHOCIAŻ ŚWIĘTA JUŻ MINĘŁY WARTO WIEDZIEĆ, CO OZNACZA WIELKANOC I DLACZEGO TAK WAŻNY JEST KOSZYCZEK WIELKANOCNY?
NA NASZĄ RELIGIĘ ZAPRASZAM PANIĄ MONIĘ:

ttps://www.canva.com/design/DAEZ-Owl2Lo/view?utm_content=DAEZ-Owl2Lo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

MYŚLĘ, ŻE BARDZO WIELU RZECZY DOWIEDZIELIŚCIE SIĘ, MOŻE ZECHCECIE WYKONAĆ WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA, KTÓRY BEDZIE Z WAMI DO KOŃCA WIELKANOCNEGO CZASU?…
POZDRAWIAM WAS I WASZYCH RODZICÓW BARDZO SERDECZNIE!
NASZĄ RELIGIĘ ZAKOŃCZMY MODLITWĄ:

AH

Angielski dla przedszkolaków (11).

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

1.Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną: Hello, Hello How Are You Today https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

2.Zaśpiewamy teraz piosenkę z pokazywaniem, spójrzcie na miłe zwierzątka i róbcie to co one w piosence Open, shut them (Super Simple Songs) -nauka przeciwieństw https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

Słownictwo:

open-otwórz

shut-zamknij

clap-klaszcz

put them in your lap-połóż ręce na kolanach

big- duże

small-małe

Please-proszę

No,thank you-nie, dziękuję

fast-szybko

slow-wolno

loud-głosno

quiet-cicho

Peek-a-boo-A kuku!

* Zamieszczam także link z kartami obrazkowymi ze słownictwem do piosenki https://supersimple.com/downloads/open-shut-them-flashcards.pdf

3. Obejrzyjcie przygody Steva, kiedy jest smutny, a kiedy wesoły ( happy-sad) ( hot-cold)

4. Przesyłam link do karty pracy. Pokolorujcie obrazki, można je pózniej wyciąć i zagrać w prostą grę memory. https://www.worksheetfun.com/spelling/opposites_pictures_wfun_2.pdf

GRUPA 1

Kochane Maluszki.

Posłuchajcie animowanego opowiadania: You are not Small by Anna Kang https://www.youtube.com/watch?v=VoGSu7kS7f0

Grażyna Grzebyk

Gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków (2)

GIMNASTYKA KOREKCYJNA  

GRUPY PRZEDSZKOLNE 

1. Drogie przedszkolaki, ponieważ nie możemy spotkać się na naszej sali ćwiczeń, będę Was prosił o wykonanie kilku prostych zadań z gimnastyki korekcyjnej. Mam również nadzieję, że już niedługo znów będziecie mogli się czołgać po materacach i wspinać na drabinki 🙂 

2. Ćwiczenia: 

„Bocian” – chodzimy wysoko unosząc kolana, palce stopy skierowane w dół. Ręce ułożone w skrzydełka( łopatki ściągnięte, łokcie blisko tułowia, dłonie przy barkach) 

„Baletnica” – chodzimy na palcach, stopy maksymalnie wysoko, ręce wyprostowane na boki 

„Gazeta” – siedzimy na niskim krześle, przed nami na podłodze leży gazeta. Próbujemy przewracać strony za pomocą naszych stóp. Po „przeczytaniu” całej gazety możemy ją rozerwać przy pomocy naszych stóp 

„Klaskanie stopami” – siadamy na podłodze, plecy prosto, ręce z tyłu za plecami na ziemi. Próbujemy klaskać stopę o stopę 

„Malarz” – siadamy na niskim krześle, przed nami na podłodze leży biała kartka. Chwytamy stopą ołówek, kredkę lub pędzel i próbujemy coś namalować 

„Bieg w miejscu” – biegniemy w miejscu, ręce blisko ciała, plecy wyprostowane, patrzymy przed siebie, nie pochylamy głowy w dół 

„Parowóz” – siad klęczny lub skrzyżny pod ścianą. Plecy wyprostowane „przyklejone do ściany”. Powolny wdech nosem z jednoczesnym unoszeniem rąk w górę. Zatrzymujemy na chwilę ręce w tej pozycji i powoli wypuszczamy powietrze ustami opuszczając ręce w dół. 

Każde z ćwiczeń wykonuj od 2 do 3 minut. Ćwicz starannie i powoli. 

POWODZENIA 🙂 

GK