Aktualne wytyczne GIS.

Polecany

SZANOWNI RODZICE !

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w dobie pandemii następują kolejne obostrzenia:

– dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe,

– jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka w okresie pandemii COVID-19

Polecany

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w oświadczeniu o uczęszczaniu dziecka do placówki w okresie pandemii COVID-19 do podania numerów telefonów do szybkiej komunikacji.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do odbieraniu telefonów z placówki.

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty elektronicznej wychodzącej z przedszkola/oddziału przedszkolnego dotyczącej ich dzieci.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówce od 11 maja 2020 r. do czasu odwołania.

Do ich stosowania i przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice/opiekunowie uczęszczających do niej dzieci.

Procedury przebywania dzieci na powietrzu

Polecany

1. Grupy wychodzą do ogrodu przedszkolnego według ustalonego harmonogramu w odstępie czasowym.

2. Powrót dzieci z ogrodu również z zachowaniem odstępu czasowego, aby nie miały kontaktu ze sobą.

3. Po wyjściu każdej grupy i po powrocie woźna dezynfekuje powierzchnie kontaktowe (klamki, poręcze itp.).

2. W ogrodzie grupy mają wyznaczone swoje miejsca do zabawy, które są oddzielone taśmą.

3. Nauczycielki zwracają szczególna uwagę, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

4. Nauczycielki pilnują, aby dzieci bawiły się przy możliwie maksymalnej odległości od siebie i aby nie grupowały się.

5. Zmiana miejsca zabawy dla grupy może nastąpić dopiero kolejnego dnia.

6. Ze względu na brak możliwości ciągłej dezynfekcji sprzętu ogrodowego został on wyłączony z korzystania i ogrodzony taśmą.

7. Po powrocie do placówki dzieci dokładne myją ręce mydłem przy pomocy nauczyciela i osoby z obsługi.

8. Grupy nie mogą wychodzić poza teren placówki.

List do Rodziców dzieci z Przedszkola nr 7 i oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 21 we Wrocławiu

Polecany

Wrocław, 20.05.2020 r.  aktualizacja załącznika nr 2

Szanowni Rodzice dzieci grup przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych !!!

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwości otwierania od 6 maja 2020 roku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz wydanym Zarządzeniem NR 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w okresie stanu pandemii,  dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu informuje o wznowieniu  od 11 maja 2020 r.  funkcjonowania Przedszkola Nr 7 im. Króla Maciusia oraz  oddziałów przedszkolnych w  Szkole  Podstawowej nr 21 im. Mieszka I wchodzących  w skład Zespołu.

Planuje się pracę przedszkola w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu będą organizowane dwie grupy.  

 1. Grupa „starszaków” ( maksymalnie 16 wychowanków),
 2.  Grupa łączona-„ maluszki” i   „średniaki”  (maksymalnie  7 wychowanków). 

Nauczyciele będą organizowali zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Planuje się pracę w    oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku

W   oddziałach przedszkolnych będzie zorganizowana jedna grupa (maksymalnie 10 wychowanków).

Nauczyciele będą organizowali zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.  

Określone   liczby  dzieci w poszczególnych  grupach zostały wyliczone na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czas pracy grup przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych może ulec zmianie ze względu na mogące wystąpić braki w obsadzie nauczycieli i obsługi o czym  Rodzice będą    informowani na bieżąco.

Złożenie stosownych  dokumentów przez Rodziców nie gwarantuje objęcia opieką ich  dzieci  ( w przypadku większej ilości zgłaszanych  dzieci niż miejsc w Zespole  ). Decyzję  o przyjęciu dziecka, w takim przypadku,  będzie podejmował dyrektor ZSP nr 5 zgodnie  z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 2951 z dnia 6 maja 2020  tj.:                       

 1. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz z utrzymaniem miasta.
 2. W drugiej kolejności – dzieci rodziców/prawnych opiekunów, którzy przedłożą oświadczenie pracodawcy o konieczności powrotu do pracy.
 3. W trzeciej kolejności przyjmowane będą dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora uzależnionej sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.

Rodzice decydujący się na powrót dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole,  są zobowiązani do złożenia:

 1. Podpisanego  oświadczenia  stanowiącego załącznik 1   do Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 roku lub
 2. Oświadczenie  pracodawcy o konieczności powrotu rodzica do pracy lub
 3. Podania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału  przedszkolnego ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym   ( w przypadku przyjęcia dziecka na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora ZSP nr 5 )
 4. Wszyscy rodzice składający oświadczenie ( załącznik 1),  oświadczenie pracodawcy lub podanie do dyrektora ZSP nr 5 we Wrocławiu  wypełniają i składają jednocześnie oświadczenie stanowiące Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 roku.

 Załączniki nr 1 i 2 dołączone są do niniejszego pisma

Oświadczenia-Załącznik 1 i Załącznik 2 , oświadczenie pracodawcy o konieczności powrotu Rodzica do pracy, podanie Rodzica  do dyrektora ZSP nr 5 ( dotyczy indywidualnych decyzji dyrektora ZSP nr 5 )  należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl ( podpisane skany )          lub osobiście  dostarczyć do sekretariatu Zespołu ul. Osobowicka 127 (budynek Szkoły Podstawowej nr 21 )  do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 13.00.

Mam nadzieję , że wprowadzone w Zespole  procedury funkcjonowania grup przedszkolnych w przedszkolu  i oddziałów przedszkolnych w szkole w okresie stanu pandemii, opracowane w oparciu o „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego” z dnia 30 kwietnia 2020 roku , pozwolą na bezpieczny pobyt Państwa dzieci w Zespole .  Szczegółowe  informacje dostępne są na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus

Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także Rodziców , rodzeństwa i osób współzamieszkujących domostwa w okresie stanu pandemii oraz zagrożenia zarażeniem wirusem SARS 2 wywołującym COVID- 19, rekomenduję pozostawienie dzieci w domach rodzinnych.  Proszę  Państwa o szczególne przemyślenie decyzji w sprawie powrotu dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych  w czasie pandemii.

WAŻNE!!!!

 1. Dzieci są przyprowadzane i odprowadzane do przedszkola/oddziału przedszkolnego wyłącznie przez Rodzica/opiekuna prawnego
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w grupach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w Zespole w okresie stanu pandemii.  

Jerzy Podgórski

    dyrektor ZSP nr 5 we
Wrocławiu

Instrukcja:

Poniższe załączniki należy pobrać, wypełnić i podpisać. Następnie zrobić ich zdjęcie lub skan i
przesłać drogą mailową na adres sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl ( podpisane skany )          lub osobiście  dostarczyć do sekretariatu Zespołu ul. Osobowicka 127 (budynek Szkoły Podstawowej nr 21 )  do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 13.00.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Polecany

P

1. W przedszkolu/oddziale przedszkolnym wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka ( takich jak katar, temperatura, kaszel, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i umieszczane w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora bądź osobę go zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie z rodzicami dziecka i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić odpowiednie służby: Policję, Sąd Rodzinny, Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Wychowawca grupy przeprowadza pozostałe dzieci do innego pomieszczenia, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana ( mycie podłogi, mycie sprzętów i zabawek środkami dezynfekującymi).

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa-przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola/oddziału przedszkolnego przy głównych drzwiach wejściowych do placówki.

10. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną  o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11. Dyrektor lub osoba upoważniona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno epidemiologiczną i organ prowadzący.

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było na izolację osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane  są wszystkie powierzchnie dotykowe.

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu Wirusem COVID – 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Angielski w przedszkolu (6)

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

Drogie dzieci.

Nareszcie zawitała do nas wiosna, a razem z nią pogoda w kratkę. Czasem jest

deszczowo, a czasem słonecznie.

Sometimes IT’S COLD Sometimes IT’S HOT

What’s the weather like? https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc

Obejrzyjcie historyjkę o mrówce: https://www.youtube.com/watch?v=O2NwvUB41rA

Na koniec małe zadanie do samodzielnego wykonania. Instrukcja znajduje się w tym filmie. –> https://www.youtube.com/watch?v=pqro5wBdkUg

A w przyszłym tygodniu zostawię dla Was kartę pracy: sortowanie HOT and COLD

GRUPA 1

Kochane Maluszki.

Dla Was wiosenna piosenka o biedronce,motylku i pszczółce. https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI

Grażyna Grzebyk

Religia w przedszkolu (6)

KATECHEZA W PRZEDSZKOLU, 25 – 26.02.2021

                                            DZIECI – 3,4 LATKA

                   NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Kochane Dzieci!
Na religii rozmawialiśmy o Mamusi Pana Jezusa – Maryi. Wiemy, że Pan Jezus bardzo Mamę kochał i zawsze chętnie Jej pomagał.
Przypomnij sobie naszą piosenkę, posłuchaj i zaśpiewaj:

Święta Rodzina to Pan Jezus – Syn Boży, Maryja i ich opiekun – Święty Józef. Dzisiaj dowiesz się, jak bardzo Święty Józef  kochał Maryję i Jezusa. Opiekował się nimi, troszczył, martwił się. Uczył Pana Jezusa różnych rzeczy, np. piłowania, rzeźbienia w drewnie, bo był stolarzem. Chciał, by ci, których najbardziej kochał, Jezus i Maryja, czuli się bezpieczni.
Obejrzyj filmik o Świętym Józefie – opiekunie Pana  Jezusa:

                                                      DZIECI – 5 LAT

                                       NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI!

     Na religii mówiliśmy o czynieniu dobra, o tym , że możemy stawać się coraz lepszymi. Pomaga nam w tym przeżywanie Wielkiego Postu.
 Przypomnijmy sobie naszą piosenkę i zaśpiewajmy razem:

https://www.youtube.com/watch?v=T8Dxo56exKEDzisiaj poznamy nową osobę – Świętą Siostrę Faustynę. Kto to jest święty?Święty to przyjaciel Pana Jezusa, walczy ze słabościami i złem, każdego dnia chce być coraz lepszym, czynić dobro i bardzo kochać Pana Jezusa oraz drugiego człowieka.

pani Agnieszka

Angielski w przedszkolu (5)

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

Drogie dzieci.

Pamiętacie już nazwy zimowych ubrań po angielsku?

Możecie się sprawdzić w zgadywance: What is it ? https://www.youtube.com/watch?v=klB5Gwfd9Zk

Posłuchajcie opowiadania z serii Froggi, bardzo popularnej wsród dzieci anglojęzycznych.

„Froggy gets dresses” https://www.youtube.com/watch?v=UveFBZ6Nn-c

Na koniec zaśpiewajcie piosenkę:

„Put on Your Shoes” https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

Put on – znaczy zakładać

Hurry up! – Pospiesz sie!

GRUPA 1

Kochane Maluszki. Jakiego koloru są wasze rękawiczki? Red? Blue? Yellow?

Zaśpiewajcie piosenkę na znaną melodię:

„Mitten Colors Song” https://www.youtube.com/watch?v=GLfFS5BKyVE

Grażyna Grzebyk

Religia w przedszkolu (5)

  KATECHEZA W PRZEDSZKOLU, 18-19.02.2021

                 DZIECI – 3 LATKA

                NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Kochane Dzieci!
Na ostatniej religii rozmawialiśmy o Wielkim Poście. Powiedzieliśmy, co to jest Wielki Post, że to czas, który przygotowuje nas do pięknych, radosnych Świąt Wielkanocnych.
To czas, kiedy chcemy czynić wiele dobra, każdego dnia żyć jeszcze lepiej, więcej pomagać Mamusi i Tatusiowi, nie zapominać o czynieniu znaku krzyża rano i wieczorem, grzecznym bawieniu się w przedszkolu i innych dobrych uczynkach. O tym wszystkim już wiecie i pamiętacie.
Dzisiaj nauczymy się piosenki o Wielkim Poście, posłuchajcie:
https://www.youtube.com/watch?v=T8Dxo56exKE&pbjreload=101

A teraz zaśpiewajmy razem:

                                                         DZIECI – 4, 5LETNIE

                                       NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI!

     Na ostatniej katechezie mówiliśmy o Środzie Popielcowej.Kubuś i Tereska powiedzieli nam, że Wielki Post przygotowuje nas do Świat Wielkanocnych.
To przygotowanie to czynienie dobrych uczynków i modlitwa. To także ograniczenie czegoś, co jest dla nas przyjemne, np. będziemy jeść mniej cukierków, ciasteczek, krócej pogramy w gry komputerowe, a w zamian pomożemy mamusi, tatusiowi albo babci i dziadziusiowi, a może koledze lub koleżance??
Pomyślcie, kochane dzieci, co nowego, co dobrego uczynicie w tym tygodniu.
Pamiętajcie o znaku krzyża, o modlitwie.
Dzisiaj nauczymy się piosenki o Wielkim Poście. Posłuchajcie i zaśpiewajmy razem:

https://www.youtube.com/watch?v=T8Dxo56exKE

Na koniec pomódlmy się do Anioła Stróża:

Angielski w przedszkolu (4)

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

Drogie dzieci.

Zima w pełni, musimy się więc teraz ciepło ubierać.

Obejrzyjcie film, jak Steve szuka swojej grubej wełnianej skarpety. https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc&t=7s

Posłuchajcie i powtórzcie wyrazy z nazwami ciepłych ubrań zimowych: https://www.youtube.com/watch?v=w-dCUx23xj4&t=36s

Na koniec jak zawsze zachęcam do gry online: https://www.pbslearningmedia.org/resource/evscps.sci.ess.watcyc.dress/dress-for-the-weather/

Tym razem ubieramy postacie w zależności od pory roku. Odszukajcie zimę (winter)

GRUPA 1

Kochane Maluszki. Obejrzyjcie i zaśpiewajcie piosenkę z Super Simple Songs o bałwanku

I’m a little snowman. Czy tej zimy ulepiliście już swojego bałwanka? https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

Grażyna Grzebyk

Religia w przedszkolu (4)

 KATECHEZA W PRZEDSZKOLU, 11-12.02.2021

                                                                DZIECI – 3 LATKA

                                              NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

                Szanowni Rodzice, bardzo proszę, usiądźcie wygodnie w domowym zaciszu i odczytajcie Waszym Pociechom kilka moich słów.

Witajcie Kochane Maluszki!
Przed nami bardzo ważna religia. Chcemy dzisiaj porozmawiać o Wielkim Poście. Co to jest Wielki Post?
Tak, jak w ciągu roku wyróżniamy różne pory: wiosnę, lato, jesień, zimę, tak w Kościele są różne pory, czasy, np. czas Świąt Bożego Narodzenia, czas Świąt Wielkanocnych, które powoli coraz bardziej się zbliżają…
Zanim jednak nastanie Wielkanoc, chcemy się do niej przygotować. To przygotowanie do Świąt Wielkanocnych nazywamy Wielkim Postem. To taki czas, kiedy chcemy czynić wiele dobra, każdego dnia chcemy żyć jeszcze lepiej, więcej pomagać Mamusi i Tatusiowi, częściej układać zabawki w przedszkolu, pomóc Mamusi w sprzątaniu pokoju. Posłuchajcie, co czynił i jak pomagał Pan Jezus:
https://www.youtube.com/watch?v=0GFZnjaKv0A
Życzę Wam, byście w czasie przygotowania do Świąt Wielkanocnych każdego dnia czynili z uśmiechem na buzi wiele dobrych rzeczy.
Do usłyszenia. Na koniec zaśpiewajmy razem:
https://www.youtube.com/watch?v=0GFZnjaKv0A

                                                      DZIECI – 4, 5LETNIE

                                       NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANE DZIECI!

W środę będziemy obchodzić Środę Popielcową. Środa Popielcowa rozpoczyna czas, który nazywamy Wielkim Postem. W tym czasie przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. To przygotowanie to czynienie dobrych uczynków, modlitwa, może troszkę mniej słodyczy i gier komputerowych, by z czegoś przyjemnego zrezygnować, a więcej pomagać kochanym Rodzicom…
Dzisiaj zaprosiłam gości – Kubusia i Tereskę, chcą Wam o czymś opowiedzieć:
https://www.youtube.com/watch?v=sFQH9bXmGBQ
Posłuchajcie teraz uważnie, co to jest Środa Popielcowa i dlaczego się tak nazywa? Usiądźcie wygodnie! 😉
https://www.youtube.com/watch?v=G3Q2ctLAOYY
Życzę Wam, byście jak najlepiej przeżyli Wielki Post i każdego dnia czynili wiele dobra.
Pozdrawiam Was i kochanych Rodziców, do usłyszenia
Pani Agnieszka

Religia w przedszkolu (3)

 Katecheza w przedszkolu
                                         dzieci – 3 latka  ( 5 lutego 2021 )

                                  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

                                     KOCHANE DZIECI, SZANOWNI RODZICE!

     W pierwszych słowach przepraszam za opóźnienie spowodowane w piątek problemami internetowymi, przepraszam.
     Dzisiaj chcemy poznać jeszcze lepiej Mamusię Pana Jezusa – Syna Bożego, która ma na imię MARYJA.
Maryja jest Mamą Pana Jezusa i wszystkich ludzi, jest w niebie.
Tak, tak, tu na ziemi mamy nasze Mamusie, które bardzo nas kochają, dbają o nas, robią pyszne ciasta i obiadki, chodzą z nami na spacery.
Ale i ja, i Ty, i Twoi Rodzice, i Twoi Dziadkowie, wszyscy ludzie mamy naszą Mamę w niebie, Maryję, która zawsze się nami opiekuje i o nas troszczy.
Maryja kocha każdego człowieka, posłuchaj jak bardzo kochała swojego syna- Jezusa, jak opiekowała się swoim Synem, gdy był malutki.
Wstańmy, zatańczmy i refren zaśpiewajmy razem:

Teraz posłuchaj i zapamiętaj:  MARYJA JEST MAMĄ PANA JEZUSA I  WSZYSTKICH LUDZI.

                                           Katecheza w przedszkolu

                                           dzieci – 4, 5 lat ( 5 lutego 2021 )

                          NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

                                   KOCHANE DZIECI! SZANOWNI RODZICE!
     W pierwszych słowach przepraszam za opóźnienie, spowodowane w piątek problemami internetowymi, przepraszam.
     Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o Piśmie Świętym. To księga, która zawiera słowa samego Boga. Mam nadzieję, że to pamiętacie!
Słowa Bożego możemy słuchać w kościele, podczas Mszy św., możemy również czytać Pismo św. w naszych domach, o tym także już wiecie.
Kiedy czytamy różne opowieści z Pisma św., wtedy właśnie czytamy Słowo Boże.
Mam nadzieję, że wszystkie dzieci, dzięki kochanym Rodzicom poznały różne historie biblijne. Prawda, że były bardzo ciekawe?
Wśród historii biblijnych czytamy o arce Noego.Noe był człowiekiem dobrym i sprawiedliwym , to jemu Pan Bóg polecił uratować siebie, swoją rodzinę i wszystkie zwierzęta przed potopem. Wybudował Noe wraz ze swoimi synami ogromną arkę, która była schronieniem w czasie potopu.
Posłuchaj piosenki i zaśpiewajmy razem:

Życzę Wam i Waszym Rodzicom pięknego, spokojnego weekendu.
Poproście Rodziców, by przeczytali Wam nowe historie biblijne!
Do usłyszenia!  😉

Angielski w przedszkolu (3)

Język angielski w przedszkolu
Gupa 2 i 3
Drogie dzieci. Mam nadzieję, że potraficie już nazwać po angielsku niektóre potrawy, warzywa i owoce. Sprawdźcie swoje umiejętności w zgadywance : What is it?
https://www.youtube.com/watch?v=UfYzwGG2OcI

Pamiętamy też o zdrowym jedzeniu. Obejrzyjcie film, jak Maggie namawia Steva na zdrowe jedzonko, ale sama ma chytry plan 😉
https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc

Zaśpiewajcie też piosenkę o warzywach
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

Na koniec zachęcam do gry online:
https://www.sesamestreet.org/games?id=169#
Posługujemy się gwiazdką, jak kursorem. Pomagamy wybrać warzywa i owoce zgodnie z ilością i kolorem do zrobienia SMOOTHIE. 🙂

GRUPA 1
Kochane Maluszki. Obejrzyjcie i zaśpiewajcie piosenkę z Super Simple Songs: Na pewno lubicie Peanut Butter and Jelly Sandwich 🙂 czyli kanapkę z masłem orzechowym i dżemem.
https://www.youtube.com/watch?v=klDHM_sxYxs

Grażyna Grzebyk

Angielski dla przedszkolaków (2)

Język angielski w przedszkolu

Gupa 2 i 3

Drogie dzieci. Nadal pozostajemy w tematyce jedzenia – FOOD. Chciałam, abyście obejrzeli krótki film ” Talking Flashcards” i głośno powtarzali nazwy potraw. link: https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4

Do you like ICE CREAM??? YES?

Do you like BROCCOLI??? YES?

AND

Do you like BROCCOLI ICE CREAM???

Posłuchajcie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Na koniec zachęcam do gry online: https://pbskids.org/sesame/games/cookie-monsters-foodie-truck/

Gra polega na wykonaniu różnych zadań przy użyciu kursora, który zamienia się w grze w gwiazdkę.

Dzieci wybierają potrawę i pomagają w zdobyciu składników oraz układają i kroją składniki. HAVE FUN.

Uwaga: W poniedziałek dodatkowo dostarczę do grupy wydrukowany materiał do zajęć.

GRUPA 1

Kochane Maluszki. Obejrzyjcie i zaśpiewajcie piosenkę z Super Simple Songs: https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

Grażyna Grzebyk

Religia dla przedszkolaków (2).

KATECHEZA DLA DZIECI – 3,4 LATKA, 28.01.2021

                              NIECH BEDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!!!

Kochane Dzieci, na religii mówiliśmy, że nasz Tatuś w niebie – Pan Bóg, dał nam wszystkim piękny świat.
Tak bardzo nas kocha, że stworzył dla nas niebo i ziemię, dzień i noc, księżyc, gwiazdy i słońce, piękne rośliny i zwierzęta.
Pomyśl i wymień, jakie rośliny i zwierzęta otrzymaliśmy od Pana Boga?
Widzisz, jak bardzo Pan Bóg kocha każdego z nas!
Obejrzyj filmik z Aniołkiem Wesołkiem, zaśpiewaj razem z nim refren piosenki:
                        Ref. La,la,la,la,la ZIEMIA JEST DZIEŁEM PANA,
                              La,la, la,la,la PAN BÓG STWORZYŁ JĄ DLA NAS!!

                              https://www.youtube.com/watch?v=RriTGVqWBho
Poproś o pomoc Kochanych Rodziców, starsze rodzeństwo, by nauczyli Cię refrenu piosenki! Do usłyszenia jutro!!

                                                                                                   Wasza Pani od religii

                                          KATECHEZA DLA DZIECI – 5 LAT, 28.01.2021

                                  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Kochane Dzieci ! Na dzisiejszej religii dowiemy się o pomocnikach Pana Boga. To ANIOŁY! Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Anioł Stróż pilnuje nas, by nie stało się nam nic złego, pilnuje, by omijały nas niebezpieczeństwa, strzeże nas we dnie i w nocy.Nie widzimy Go, bo jest niewidzialny, nie ma ciała, ale istnieje, jest obok nas, jest przy nas.

Obejrzyj filmik z piosenką  o Aniołach – Opiekunach, które zawsze przy nas są i pragną naszego dobra i szczęścia.
https://www.youtube.com/watch?v=mqaCH8-w_tE

A teraz zaśpiewajmy razem. Oto refren piosenki:

                       NIE, NIE, NIE, NIE BOJĘ SIĘ, ANIOŁA STRÓŻA MAM,
                       NIE, NIE, NIE, NIE BOJĘ SIĘ, NIE JESTEM W ŻYCIU SAM!
                       NIE, NIE, NIE, NIE BOJĘ SIĘ, ON ZAWSZE TAM, GDZIE JA,
                       NIE, NIE, NIE, NIE BOJĘ SIĘ, MÓJ ANIOŁ O MNIE DBA!

ZADANIE: DO KOŃCA LUTEGO NAUCZ SIĘ MODLITWY DO ANIOŁA STRÓŻA.