Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i oddziału przedszkolnego

 • Rodzic /opiekun prawny doprowadza dziecko do wiatrołapu (pierwszy przedsionek) placówki, przed drzwiami wyznaczony pracownik odbiera dziecko od rodzica/opiekuna. Rodzic/opiekun prawny ściąga maseczkę dziecku i zabiera ją ze sobą.
 • Pracownik mierzy temperaturę dziecku, którą odnotowuje.
  W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie przyjmuje dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę zastępującą o zaistniałej sytuacji
 • Następnie przekazuje dziecko drugiemu pracownikowi, który prowadzi dziecko do szatni i kolejno do toalety celem umycia rąk. Po tych czynnościach dziecko prowadzone jest do sali gdzie będzie odbywało zajęcia z nauczycielem.
 • Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, aby dzieci z różnych grup nie miały kontaktu ze sobą.
 • Dziecko nie może wnosić do placówki zabawek i innych przedmiotów.
 • Rodzic jest zobowiązany przyprowadzać do placówki wyłącznie zdrowe dziecko. Dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności tj. zachowanie właściwych 2 m odstępów od innych osób, używanie maski ochronnej.
 • Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego nie później niż do godz. 8:30.
 • W celu uniknięcia zgromadzenia osób przed drzwiami przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez jedną osobę. Inne osoby pozostają poza terenem placówki.

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I ODZDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka wywołuje dziecko przez domofon i oczekuje na dziecko w wiatrołapie.
 • Przy drzwiach pełni dyżur wyznaczony pracownik, który monitoruje dezynfekcję dłoni przez rodziców z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Opuszczając placówkę dziecko doprowadzane jest przez osobę dyżurującą do rodzica lub
 • Po odbiorze dziecka z przedszkola/oddziału przedszkolnego lub ogrodu przedszkolnego rodzic lub osoba upoważniona zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.
 • Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przyprowadzać i odbierać dzieci mogą osoby poniżej 60 roku życia.

 • Breloczki do elektronicznej ewidencji dziecka rodzice przekazują pracownikowi dyżurującemu, który dokona odczytu i zwróci breloczek rodzicowi.